Generator Set Model Spec Sheet
DQPAA, DQPAB NAS-5751-EN-DC60
DQFAA, DQFAB, DQFAC, DQFAD S-1508-DC60
DQLC S-1529DC
DQCA, DQCB, DQCC S-1551-DC60
DFEH, DFEJ, DFEK S-1582-DC50
DFEJ, DFEK S-1582-DC60
DQGAE, DQGAF S-1614DC
DQKAD, DQKAE, DQKAF S-1627DC
DQLD S-1628DC
DQLE, DQLF S-1640DC
DQGAN, DQGAH, DQGAG, DQGAM S-1644DC
DQKAH, DQKAG, DQKAJ S-1645DC
DQGAK, DQGAJ S-1646DC
C400 D5e, C450 D5e, C500 D5e, C550 D5e SS11-CPGK-DC50
C450 D6e, C500 D6e SS11-CPGK-DC60
C825 D5, C900 D5 SS12-CPGK-DC50
C750 D6, C800 D6 SS12-CPGK-DC60
C700 D5, C825 D5A SS13-CPGK-DC50
C600 D6 SS13-CPGK-DC60
C1000 D5, C1100 D5 SS14-CPGK-DC50
C900 D6, C1000 D6 SS14-CPGK-DC60
C1100 D5B SS15-CPGK-DC50
C1000 D6B SS15-CPGK-DC60
C1400 D5, C1675 D5, C1675 D5A SS16-CPGK-DC50
C1250 D6, C1500 D6 SS16-CPGK-DC60